INTRODUCCIÓ

Amb el catàleg de llocs de treball el CPNL vol assolir l’objectiu d’identificar els diferents llocs de treball i ordenar-los a partir d’uns criteris homogenis que permetin una gestió dels recursos humans més eficient.

Què entenem per catàleg de llocs de treball?

L’organigrama d’una organització, juntament amb la relació de llocs de treball i la descripció dels llocs de treball, són els tres documents que configuren el que en el llenguatge especialitzat s’anomena catàleg de llocs de treball.

L’organigrama és l’expressió gràfica de tots els llocs de treball de l’organització i mostra la relació jeràrquica existent entre els diferents llocs, tant des del punt de vista orgànic com funcional.

La relació de llocs de treball és el document que recull tots els llocs de treball assignats a cadascuna de les estructures organitzatives de l’organització, amb la indicació del nombre de persones que els ocupen, la titulació requerida i l’horari laboral. En aquest document es presenten tots els llocs de treball agrupats segons la pertinença a una mateixa estructura organitzativa.

La descripció dels llocs de treball és el document que recull les característiques que, segons el lloc de treball concret que s’ha d’ocupar, es consideren fonamentals per a la consecució dels objectius fixats per la institució. D’acord amb la tipologia de cada lloc de treball, s’han de definir els objectius, les responsabilitats i les competències, a més d’especificar totes les tasques de què consta la feina diària de cada lloc.

En conseqüència, per mitjà del catàleg de llocs de treball es vol plasmar la imatge gràfica d’un lloc determinat dins el mapa de llocs de treball de l’organització (organigrama), amb la denominació i les característiques de cada lloc (relació de llocs de treball) i amb les principals funcions, la formació necessària i les competències que calen per accedir-hi (descripció dels llocs de treball).

En conjunt, aquests documents han de tenir tres característiques principals: han de ser flexibles, ja que s’han de poder adaptar als canvis i a les noves necessitats de la institució; han de ser dinàmics, perquè s’han de poder actualitzar globalment i individualment a mesura que calgui, i, finalment, han de ser precisos i entenedors, perquè des de fora de l’organització es pugui entendre com està organitzada la nostra institució.

La consecució del catàleg de llocs de treball permetrà desenvolupar altres aspectes relacionats amb la gestió de les persones al CPNL:

1.Valoració de llocs. Per determinar el pes concret de cada lloc de treball és necessari saber quines funcions s’han de desenvolupar i conseqüentment es determinarà el seu valor dins l’organització.

2.Selecció de personal més eficient.

3. Promocions i carrera professional. Ajudarà a establir els criteris de promoció i a clarificar les necessitats de coneixements, habilitats, actituds i competències requerides.

4.Avaluació de resultats. Si sabem les funcions, tasques i objectius del lloc de treball serà més fàcil establir objectius del lloc i nivells d’eficiència i eficàcia, duent a terme avaluacions objectives perquè les competències en ser observables, es poden avaluar i establir mecanismes de millora (formació).

5.Formació. Permetrà dissenyar plans de formació més a mida de les necessitats requerides per al bon desenvolupament d’un lloc de treball quan a coneixements i competènciesi es detectaran els punts forts i els febles de les persones respecte al perfil d’exigències de cada lloc.

6.Salut laboral. Com a conseqüència d’un millor coneixement dels llocs de treball es tindrà més informació sobre situacions i activitats que poden repercutir en fatiga, ritmes patògens de treball, etc.

7.Organigrama i RLT. Pot detectar la necessitat de creació o redefinició de departaments.

 
cataleg/introduccio.txt · Darrera modificació: 07/01/2016 13.16 per Gemma Segura
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Netvibes