1.1 Ensenyament

El CPNL organitza cursos de català a tot el territori amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la llengua a tothom qui ho vulgui, amb els recursos necessaris perquè el pugui fer servir en situacions comunicatives de qualsevol àmbit, ja sigui social, públic o personal.

Aprenentatge a l’abast de tothom

Un dels objectius del CPNL és millorar el coneixement del català de la població adulta. El Consorci posa a l’abast de tothom la possibilitat d’aprendre català a través d’una extensa xarxa territorial, d’una oferta horària diversa i de diferents modalitats d’aprenentatge (presencial i en línia).

70.946 inscripcions el 2015

Pel que fa a l’extensió territorial, el CPNL disposa d’una xarxa de 146 serveis repartits per totes les comarques de Catalunya. Quant als horaris, ofereix cursos presencials des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit.

Taula 1. Cursos presencials per agrupació de nivell. Any 2015

Inicials i bàsics1.829
Elementals371
Intermedis408
Suficiència333
Superior70
Complementaris i específics281
TOTAL 3.292


Ensenyament en línia

Respecte a les modalitats, per tal de garantir que tothom hi pugui tenir accés, s'ofereix també la modalitat d'aprenentatge en línia, mitjançant la qual es poden fer cursos des del nivell bàsic fins al superior. Per adaptar-se a les diferents situacions personals, s’ofereixen tres opcions de la modalitat en línia a través de la plataforma Parla.cat. La primera opció és 100% virtual, en la qual l’alumne aprèn amb el suport d’un tutor, que guia el seu aprenentatge. D’aquesta manera, l’alumne forma part d’una comunitat virtual, on pot compartir experiències amb altres aprenents per mitjà de les eines de comunicació que li ofereix l’entorn virtual. La segona opció combina l’aprenentatge en línia amb sessions presencials, per treballar les tasques orals. En aquestes dues primeres opcions s’ofereixen els nivells bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Finalment, hi ha l’opció seguir el cursos a l’Aula mestra. En aquest format s’ofereix el curs superior (C2) i cursos complementaris, com el curs de Comunicacions administratives.

4.343 inscripcions a cursos en línia

Enguany les inscripcions a cursos en línia s'han incrementat sensiblement.

Gràfic 1. Inscrits a cursos en línia. Anys 2013-2015

El curs acadèmic 2014-2015 el nombre d'inscripcions va ser de 69.569, la qual cosa indica un canvi de tendència, ja que durant els darrers quatre cursos la inscripció havia disminuït.

Gràfic 2. Evolució del nombre d'inscrits als cursos de català per a adults (1990-2015)

Aprenentatge adaptat a les necessitats

Els cursos generals s’estructuren en sis nivells –inicial, bàsic, elemental, intermedi, suficiència i superior– que segueixen els programes de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i es corresponen als sis nivells del Marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Això permet que tothom pugui aprendre català sense excloure ningú: des de la persona que no el parla ni l'entén fins a la que vol perfeccionar-lo.

Gràfic 3. Inscripcions per agrupació de nivell. Any 2013-2015

arxius.cpnl.cat_arxius_web_escala_cursos.jpgEl 60% de les inscripcions són de nivells inicials i bàsics. Els cursos de nivell elemental, intermedi, suficiència i superior representen un 35% i la resta de nivells suposen un 5% de l'alumnat.

El CPNL ha detectat que, a banda dels coneixements generals de llengua que s’imparteixen en els cursos, també hi ha una necessitat de reforçar el català o d'ampliar els coneixements de llengua. Per aquesta raó, s’ofereixen cursos complementaris, com ara els Grups de conversa o el Curs d’escriptura creativa; els cursos de reforç de la gramàtica; els cursos adreçats a sectors professionals, com el Català per a auxiliars de geriatria o el Català per a professionals sanitaris, o els cursos de llenguatge d’especialitat, com el Curs de comunicacions administratives.

Actualment el CPNL disposa d’una oferta complementària de més de trenta cursos, en les modalitats presencial o en línia, que s'adrecen a sectors concrets de la població, d’acord amb les seves necessitats i interessos lingüístics, professionals i socials. A diferència dels cursos generals, que tenen per objectiu assolir un nivell de llengua determinat, els cursos complementaris parteixen de situacions pràctiques per tal que els alumnes aprenguin a utilitzar la llengua en diferents contextos de comunicació.

Aprenentatge orientat a l’ús

La llengua que s’ensenya al CPNL és una llengua per ser utilitzada. Això vol dir que el procés d’ensenyament-aprenentatge s'organitza a partir de tasques pròpies de la vida quotidiana. En els cursos s'imparteixen els coneixements necessaris per assolir les competències comunicatives que permetin als alumnes desenvolupar les tasques proposades (per exemple, intervenir en un programa de ràdio, fer un apunt en un blog, organitzar un dinar o preparar una reunió). Aquest aprenentatge es fa en un context interactiu on els alumnes han de posar en pràctica les diferents habilitats comunicatives (parlar, escoltar, interactuar per escrit i oralment, escriure i llegir) i els coneixements apresos, tant a dins com fora de l’aula. El procés d’ensenyament-aprenentatge es resumeix en l’esquema. següent:

Aprendre i usar la llengua fora de l’aula

La llengua que s’ensenya al CPNL és una llengua per ser utilitzada en els diferents àmbits de la vida (personal, cultural, social, laboral…). Per poder assolir aquest objectiu el Consorci complementa els cursos amb activitats fora de l'aula, que es poden classificar en tres nivells diferents:

Avaluació de l’aprenentatge

L’avaluació té dues funcions principals:

  • Adequar el que s’ensenya a les necessitats de cada grup d’alumnes. El CPNL ha creat un model d’avaluació continuada en el qual l’alumnat també participa, conjuntament amb el professorat. Aquest model permet que l’alumne sigui conscient d’allò que ha assolit i facilita que el professor faci les modificacions oportunes per assolir els objectius fixats a cada curs. L’avaluació continuada es fa en tots els cursos del CPNL.
  • Verificar que s’han assolit les competències lingüístiques del nivell. Als cursos que conclouen un nivell d’aprenentatge es verifica que els alumnes han assolit les competències que corresponen al nivell de coneixements. A diferència de la resta de cursos (on l’avaluació continuada representa el 100% de l’avaluació final), en el cas d’aquests cursos l’avaluació final és la suma de la prova final (80%) i de l’avaluació continuada (20%).

Taula 2. Inscrits que acaben i que assoleixen el curs (sobre el total que acaben) Any 2015

Acaben Assoleixen
Bàsics 68,8% 83,7%
Elementals 85,4% 90,2%
Intermedis 85,6% 84,7%
Suficiència 91,2% 87,4%
Superior 83,7% 80,6%
TOTAL 76,3% 85,1%

El nombre d'inscrits que acaben el curs és d'un 77%, molt alt si es té en compte que es tracta d'ensenyament no obligatori. Entre el 2013 i el 2015 s'ha incrementat en gairebé 3 punts el percentatge d'inscrits al curs Bàsic 1 que acaben el curs. L'assoliment de l'aprenentatge dels alumnes és satisfactori, un 85% dels alumnes avaluats superen el curs.

Taula 3. Certificats homologats. Any 2015

Bàsic 3.693
Elemental 1.686
Intermedi 2.108
Suficiència 2.498
Superior 1.184

La novetat d’aquest any, d’acord amb els criteris de la DGPL, ha estat aprofundir en la línia d’avaluar una llengua per ser utilitzada, per la qual cosa s'ha decidit introduir canvis a les proves. Fins ara s’ha avaluat cadascuna de les habilitats separadament (parlar, escriure…). S'ha considerat, però, que la llengua en el seu ús quotidià relaciona les diferents habilitats. Per exemple, es llegeix un apunt en un blog i s'hi dóna una resposta escrita. D’acord amb això s’ha decidit avaluar les habilitats de forma conjunta.

2.118 inscrits al C2

Enguany s’ha experimentat aquest canvi en l’avaluació del nivell superior (C2). Els blocs d’habilitats en els quals s’ha estructurat l’avaluació han estat llegir per escriure, llegir per parlar i escoltar per escriure. També s’ha mantingut un bloc de competències lingüístiques (gramàtica i lèxic). Els canvis han estat valorats positivament, en general, pel professorat i l’alumnat. L’anàlisi dels resultats de cada bloc també avalen el nou model.

Procedència de l'alumnat

El nombre de llengües parlades per l’alumnat del CPNL és superior a 100. Això ha comportat que en alguns casos s’hagin fet actuacions específiques amb col·lectius que, per les seves característiques lingüístiques i culturals, poden tenir més dificultats per accedir a l’aprenentatge del català. En aquest sentit, s’organitzen, quan la demanda ho exigeix, cursos específics per a persones de procedència xinesa o pakistanesa.

Taula 4. Procedència dels inscrits per agrupació de nivell. Percentatges. Any 2015

Catalunya Resta de l'Estat Espanyol Estrangers
Inicials i bàsics 1,4% 12,2% 86,4%
Elementals 9,8% 29,5% 60,7%
Intermedis 44,8% 26,4% 28,8%
Suficiència 59,8% 21,8% 18,4%
Superior 89,9% 7,2% 2,9%
Complementaris i específics 47,8% 20,9% 31,3%

La majoria d'alumnes, un 64%, són nascuts a l'estranger. Aquest percentatge va des del 86% als inicials i bàsics al 3% del nivell superior. Cal destacar, però, que el nombre d'estrangers als nivells més alts s'incrementa any rere any.

64,7% d’alumnes estrangers

La satisfacció de l' alumnat

Durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015 es van fer 1.549 enquestes en diversos CNL per valorar la satisfacció dels alumnes.

Els índexs de satisfacció han estat molt alts, tant pel que fa a les expectatives d’aprenentatge (8,7 punts sobre 10) com sobre la valoració global del curs (9,4 punts). Cal valorar especialment l’índex de satisfacció dels alumnes sobre el professorat, pràcticament ratllant l’excel·lència (9,6 punts sobre 10). Els resultats han estat igualment positius, independentment del nivell d’aprenentatge on s’hagin inscrit els alumnes.

De forma coherent amb aquest alt nivell de satisfacció, el 75% dels alumnes no canviarien res del curs al qual s’han inscrit. No obstant això, del 25% que sí que canviaria alguna cosa, una part important voldrien fer més hores o desitjarien parlar més.

Pel que fa a les activitats complementàries del curs, el grau de participació dels alumnes en aquestes activitats ha estat relativament baix-mitjà, tot i que hi ha força diferències per agrupació de nivell.

El grau de continuïtat declarat dels alumnes ha estat força alt, ja que un 69,7% dels alumnes enquestats afirmaven que continuarien durant el proper curs. Cal tenir en compte, però, que l’enquesta es va administrar cap a finals del curs i, per tant, ja no hi havia els alumnes que ja havien deixat el curs.

Gràfic 4. Valoració d'enquestes de satisfacció. Anys 2014-2015

La fidelització de l’alumnat

Durant el curs 2012-2013 es va crear una comissió per estudiar la fidelització de l’alumnat. Una de les principals conclusions va ser que calia fer un seguiment més acurat de la continuïtat o no continuïtat dels inscrits als nivells bàsics. Per aquest motiu es va constituir una nova comissió per analitzar la continuïtat durant el curs 2014-2015 entre el B1 i el B2 en cinc serveis locals de català, i entre el B2 i el B3 en els quatre que tenien una organització trimestral.

De l’estudi de les dades en el conjunt dels 40 serveis amb un nombre d’alumnes més alt inscrits en aquests nivells, se’n desprenen diverses recomanacions organitzatives que poden millorar la fidelització dels alumnes: garantir la continuïtat horària, minimitzar la distància temporal entre el final de curs i l’inici del següent, generalitzar els cursos trimestrals de nivell bàsic a tots els serveis i, finalment, oferir, quan els recursos ho permetin, tres B1 el primer trimestre, dos B2 el segon trimestre i dos B3 el tercer trimestre.

Gràfic 5. Inscripcions i persones inscrites. Anys 2013-2015

L'estructura de l'oferta de cursos permet que una persona es pugui inscriure a més d'un curs durant un mateix any natural, per la qual cosa el nombre d'inscripcions és diferent del nombre de persones que han fet cursos de català. Cada persona s'inscriu de mitjana 1,4 vegades.


 
memoria2015/1llengua/ensenyament.txt · Darrera modificació: 13/09/2016 09.16 per Joan Vilarnau
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Netvibes