2.3 Voluntariat per la llengua

El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística des del 2003, arran de l’experiència iniciada al Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Cornellà de Llobregat l’any anterior.

El VxL forma parelles lingüístiques entre persones majors d’edat que tenen coneixements bàsics de català oral (aprenents) i es volen llançar a parlar-lo i persones que habitualment parlen en català (voluntaris), per tal que el puguin practicar en un context real i distès. També promou que les persones que el parlen habitualment no canviïn de llengua innecessàriament.

Entre d’altres distincions, ha estat reconegut per la Unió Europea com una de les millors pràctiques de reforç a l’aprenentatge d’una llengua.

Parelles lingüístiques, el motor del programa

10.022 parelles lingüístiques

El nombre de parelles lingüístiques es manté per sobre de les 10.000 anuals des dels últims sis anys i s'ha arribat, des de l'inici del programa, a les 101.900.

També ha continuat el pas d'aprenents a voluntaris (més de 300 només des del 2007, any en què es comença a recollir aquesta dada aproximada), és a dir, aprenents que han assolit prou nivell de català oral com per passar a ajudar altres persones. L’any 2015 han estat 45, xifra que continua demostrant tant la validesa del programa per a l’aprenentatge del català oral com la generositat dels seus participants.

Quant a l’extensió territorial del programa, s'ha arribat a les 211 poblacions arreu de Catalunya (setze més que l’any anterior).

El VxL en diferents àmbits, un pas més enllà

El VxL prioritza el treball en diferents àmbits. Malgrat que aquests àmbits no constitueixen en si un gran nombre de parelles lingüístiques, un valor especial que aporta el programa és precisament que les persones trobin un motiu per conèixer-se i trobar-se més enllà de la pràctica del català.

Món educatiu i cultural: 669 parelles lingüístiques (gairebé el triple que el 2014). S’hi treballa amb AMPA (entre pares i mares, d’escoles i d'instituts), centres de formació d’adults, biblioteques, colles castelleres (que acullen aprenents, actuant cadascuna en conjunt com a voluntàries), associacions (d’aturats i de dones), centres de formació diversos, universitats (Lleida i posteriorment, també, Girona). S’hi han afegit casals, una colla de dracs, un grup de Scrabble, un de sardanista, un centre social, un de municipal, un de cívic i un d’excursionista, un banc del temps, una aula de gent gran i una llar de jubilats.

Ha continuat la col·laboració (iniciada el 2010) amb el Projecte Rossinyol, que té el suport de la Universitat de Girona i altres instàncies polítiques de la ciutat i del país. Des del VxL s'ha promogut la participació dels mentors (estudiants universitaris que acompanyen periòdicament un nen o una nena per tal que conegui l’entorn i l’oferta cultural i d’oci) i els mentorats (infants d’origen estranger) en les activitats organitzades per als participants en el programa, s'ha difós el projecte i s’han assessorat els voluntaris (que no formen part del VxL) en matèria lingüística. Els mentorats (uns cent el 2015), a més, també reben el carnet de VxL, amb els mateixos avantatges que la resta del col·lectiu.

Justícia: 162 parelles fetes en cinc centres penitenciaris (s’hi ha afegit el CP de joves de la Roca del Vallès), dos centres educatius de justícia juvenil (en els quals es treballa sempre amb els joves majors d’edat que poden participar en el programa) i dos serveis territorials de Justícia (amb la novetat dels treballadors dels Jutjats de Tortosa i Amposta).

Els objectius que es persegueixen són l’enriquiment cultural i personal o la reinserció social i la integració, gràcies al vincle que aquestes persones estableixen amb l’exterior. Aquests propòsits s'afegeixen a la voluntat de millorar l’ús del català oral entre els interns que segueixen cursos a les escoles d’adults integrades en els centres penitenciaris –amb els responsables docents de les quals es treballa de manera coordinada– i de potenciar la consolidació de l'ús normal de la llengua a través de la conversa.

4.jpg

Diversitat funcional (des de 2013): 126 parelles (el doble que l’any anterior) amb persones amb discapacitat intel·lectual o algun tipus de malaltia mental lleu, amb valoracions molt positives tant per part dels participants com de les entitats implicades. S’hi han afegit el Servei de Rehabilitació Comunitari de Rubí, la Fundació Astres de Girona i la Fundació Ramon Noguera a Llagostera, Salt i Girona.

Esport (campanya Mou-te en català!): 60 parelles en set centres i organismes esportius adherits (Passegem per Sant Joan Despí, de la Regidoria de la Gent Gran de la població i el Centre Cívic Les Tovalloles de Sant Feliu de Llobregat, nous de 2015) i 14 activitats complementàries que relacionen pràctiques esportives i saludables amb l'aprenentatge del català oral (com ara el «Parla i fes camí. Mou-te en català», de Badalona, el «Pas a pas, a peu per Sant Adrià», les caminades de Gavà o la participació del VxL en la «Marató Run Festival» de Mataró).

Empresa: 38 parelles a sis empreses. S’hi han afegit els paradistes del Mercat del Ninot de Barcelona, T-Systems i Ecosol.

Diversitat religiosa (des del 2014, en col·laboració amb la Direcció General d’Afers Religiosos): 33 parelles entre persones de diferent confessió religiosa, a Lloret i, com a noves poblacions, Salt, Figueres i Barcelona.

Sanitat: 24 parelles a set centres o organismes sanitaris (com ara residències, hospitals o col·legis professionals), amb la participació de treballadors que volen atendre en català els usuaris i de residents que s’ofereixen de voluntaris o aprenents.

Per poder oferir el programa a un nombre més gran de persones, la DGPL i el CPNL han dut a terme una prova pilot de VxL virtual per valorar la implementació d’aquesta nova modalitat. Hi han participat 22 voluntaris de Tarragona, Girona, Osona i l’Hospitalet i 22 aprenents dels cursos de la modalitat lliure de la plataforma Parla.cat d’aprenentatge virtual i dels cursos del Casal de Catalunya de Buenos Aires (Argentina). Aquesta nova opció podria facilitar la pràctica del català a través de videoconferència entre persones que, per qüestions de distància geogràfica, no poden coincidir presencialment.

Fotos parelles. Propostes:

Taula 5. Nombre de parelles per àmbits. Anys 2014 i 2015

Àmbits Any 2014 Any 2015
Diversitat religiosa 5 33
Empresa 9 38
Educació i cultura 229 669
Diversitat funcional 63 126
Justícia 187 162
Esport 73 60
Sanitat 38 24

Els voluntaris del futur

328 parelles a dotze instituts i nou escoles

El VxL ha continuat donant suport a instituts i escoles per poder aplicar el model de parelles lingüístiques entre els alumnes menors d’edat (sovint per mitjà dels responsables de les aules d’acollida).

La funció del CPNL és informar, orientar i proporcionar material de suport al professorat. Els participants menors d’edat no poden formar part del programa i, en conseqüència, aquestes parelles no s'inclouen en el recompte del còmput general. No obstant això, el CPNL veu necessari reproduir-hi els valors que el programa transmet entre els adults, per buscar la implicació futura d’aquests joves en el VxL i fer visible el programa entre el professorat i les famílies dels alumnes.

Taula 6. Nombre de parelles. Anys 2014 i 2015

Any 2014 Any 2015
10.189 10.022

Entitats, actors socials i culturals del país

774 entitats col·laboradores

La cohesió social per mitjà del treball en xarxa amb entitats culturals facilita als participants en el VxL el coneixement de l’entorn, la cultura, la història o l’activitat social del país.

Les entitats i associacions poden col·laborar amb el VxL fent-ne difusió, aportant-hi voluntaris i aprenents, oferint les seves activitats i fent parelles lingüístiques. Sovint ofereixen també descomptes, que s’incorporen al carnet de VxL i, normalment també, al d’alumne del CPNL.

Taula 7. Nombre d’entitats col·laboradores. Anys 2014 i 2015

Any 2014 Any 2015
820 774

A banda de les 774 entitats que han signat un acord de col·laboració específic de VxL, n’hi ha unes 310 que s’han implicat en el programa per mitjà d’acords generals (de CNL o de CPNL), que incorporaven altres pactes relacionats amb qüestions d’ensenyament o altres. A més, cal tenir en compte que han quedat pendents de signar, perquè encara no hi ha el president de Consell de Centre designat, més d’una trentena d’acords.

La tipologia d’entitats que col·laboren amb el programa és ben diversa: associacions culturals, artístiques, cíviques i socials, esportives, de salut, veïnals, d’ensenyament, formació i recerca… La llista es pot consultar, per població o per activitat, al web http://vxl.cat/entitats/.

Establiments VxL, el català quotidià

3.904 establiments col·laboradors

Els establiments que signen un acord de col·laboració amb el VxL es comprometen a vetllar per l’ús del català en l’atenció al públic i facilitar que les persones que participen en el programa puguin practicar-lo. Cada cop més, participen també en l’organització d’activitats i ofereixen descomptes a través del carnet de VxL.

Sobre la xifra d’acords vigents, també cal tenir en compte que n'han quedat pendents de signar més de 200, a l'espera de la designació del president de Consell de Centre.

Taula 8. Nombre d’establiments col·laboradors. Anys 2014 i 2015

Any 2014 Any 2015
3.867 3.904

Per tal que els establiments se sentin partícips del programa i que les parelles lingüístiques els visitin, s’hi organitzen diversos jocs lingüístics, gimcanes, concursos i d’altres activitats lúdiques i participatives. També s’hi continuen oferint pràctiques lingüístiques per complementar les classes de català.

El catàleg que es pot veure en línia a http://breu.cpnl.cat/3 és un recull d’aquestes activitats, que mostra la implicació creixent dels establiments.

La llista d’establiments que col·laboren amb el programa es pot consultar, per població o per activitat, a http://vxl.cat/establiments.

adhesiu_establiment_col_laborador_vxl_granollers_3_.jpg

Activitats de VxL, un plus per a les parelles

1.814 activitats complementàries

La cohesió social i la implicació en el programa són dos dels objectius de les activitats lúdiques i culturals que organitza el VxL, sovint de manera conjunta amb entitats i establiments.

Taula 9. Activitats vinculades al Voluntariat per la llengua. Anys 2014 i 2015

Any 2014 Any 2015
1.771 1.814

L’augment del 2,42% del nombre d’activitats respon, sobretot, a l’increment progressiu de les activitats que s'emmarquen en el programa Llengua i cultura del CPNL que s’organitzen des del VxL. També respon a l'increment de les activitats fetes en col·laboració amb l’Àmbit de Formació i Foment del Consorci per tal d’obrir les activitats a tots els usuaris i rendibilitzar les tasques organitzatives.

Les activitats culturals que han conduït participants en el VxL (130 voluntaris i 84 aprenents, gairebé el doble que el 2014) tenen un component qualitatiu ben important, sobretot pel que fa a la reafirmació i el reconeixement social dels qui estan aprenent la llengua.

63.791 persones hi han participat

El nombre d’assistents a les activitats ha augmentat, amb una mitjana de 35 participants per activitat.

A més de les activitats que els CNL han organitzat ells sols o bé juntament amb entitats i associacions culturals del territori, també es fa difusió de programes com ara: Quedem?, Xerrem; clubs de lectura a biblioteques; actes culturals organitzats pels ajuntaments, entitats i associacions culturals del seu territori, o la utilització del carnet d’avantatges del VxL per anar al cinema, al teatre, a museus, etc., però de les quals no hi ha un còmput del nombre de persones que hi han participat.

El carnet de VxL dóna accés a recintes i establiments, amb avantatges com ara descomptes i promocions:

Específics de cada CNL, 190.
Generals, 97 (per a tots els participants en el VxL de tot Catalunya).

Tots els avantatges del carnet de VxL es poden consultar, per territori o per activitat, a http://vxl.cat/el-carnet-de-vxl.

Taula 10. Tipus d’activitats

Inicis, presentació, formació i cloendes de parelles lingüístiques 556
Activitats culturals conduïdes per voluntaris 118
Activitats culturals organitzades des de VxL 609
Activitats culturals organitzades des de VxL i ensenyament 531

Entre les activitats lúdiques, culturals o d’altres tipus que s'han dut a terme, hi ha 57 clubs o grups de lectura, trobades de lectura fàcil, tallers o grups de conversa o de lectura en veu alta i tertúlies, organitzades en col·laboració amb biblioteques i, de vegades, conduïdes per voluntaris per la llengua.

També:

 • Caminades saludables

caminades_saludables.jpg

 • Concerts

festa_vxl_sant_feliu8.jpg

 • Presentacions de llibres

 • Trobades gastronòmiques

trobades_gastronomiques.jpg

Altres accions de dinamització del VxL

Des del VxL, amb la Direcció General de Política Lingüística, s'han dut a terme les accions següents:

✔ Organització i difusió de la campanya Mou-te en català!, amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

✔ Exposició 10 anys de VxL: un tast! Mostra creada amb motiu de la celebració del desè aniversari del programa, el 2013, que recorria una vintena de poblacions de tot Catalunya durant el 2015 i a la qual s’afegia un plafó commemoratiu de l’assoliment de les 100.000 parelles lingüístiques.

✔ Concurs «Jo sóc VxL. I tu?»

La DGPL i el CPNL han organitzat el concurs «Jo sóc VxL. I tu?», en el qual del 27 de febrer al 26 de març hi ha pogut participar qualsevol persona que hagi estat o que sigui voluntària del VxL. L’objectiu és reconèixer i fer visible la implicació desinteressada d’aquestes persones en el programa. Es tractava de compartir vídeos amb testimonis sobre l’experiència de participar en el VxL al compte de Twitter @vxlcat o trametre’ls a través de la pestanya #josócVxL del Facebook vxlcat.

En total, s’hi han presentat 42 vídeos, que es poden veure a http://breu.cpnl.cat/4. El guanyador ha estat el del la voluntària de Rubí Violeta Borbon, que va explicar l’experiència del VxL a través del seu gat. Van resultar finalistes Lucía Guadalupe Virgen Morales (una voluntària del VxL de Tarragona nascuda a Mèxic), Montserrat Navalpotro (de Montcada i Reixac), Patrícia Romero (de Barcelona) i Raicelys Rodríguez (voluntària del VxL de Tarragona, nascuda a Cuba).

Canals de difusió del VxL

La difusió del programa té en les xarxes socials un canal important des del 2013. Durant el 2015 s'ha dinamitzat per tal d’arribar a més públic, especialment al col·lectiu jove. Així, la pàgina www.facebook.com/vxlcat s’ha apropat als 1.200 seguidors i el compte www.twitter.com/vxlcat ha sobrepassat els 780. Pel que fa al blog (http://vxl.cat/blog), s’hi han publicat 43 entrades, amb testimonis diversos dels participants.

A banda d’aquests comptes generals, el VxL ha acabat l'any 2015 amb disset comptes de Facebook, vuit de Twitter, tres d’Instagram i cinc blogs territorials, que abasten el territori dels centres de normalització lingüística des d’on es gestionen.

També l’apartat Voluntariat TV s’ha actualitzat, amb la incorporació de 91 nous vídeos (més de cinc vegades més que el 2014), en què es poden veure notícies sobre el programa que han emès els mitjans de comunicació, actes institucionals en què han participat voluntaris o aprenents, activitats complementàries del VxL, jornades o testimonis dels participants.

El portal vxl.cat ha rebut més de 77.000 visites durant el 2015 i s’hi ha recollit 90 consultes a través de la seva bústia de contacte.

Pel que fa als mitjans de comunicació, hi ha hagut 250 notícies publicades a la premsa escrita general i local (en paper i digital). A les pàgines web dels CNL s'hi han publicat 1.216 notícies de VxL (un 21,72% més que el 2014) i al portal vxl.cat hi han aparegut 567 notícies (un 48,81% més que l’any anterior).

Nous materials de suport

Temes per parlar

Aquestes petites guies volen oferir de manera senzilla noves propostes de conversa a l’entorn de diferents lèxics i paraules noves per als participants. L’últim recull, publicat el 2015, és ja el tercer que conté preguntes agrupades en temes ben diversos (cultura, festes, tradicions, aficions, serveis, actualitat, situacions quotidianes, etc.). Es pot consultar en línia al web vxl.cat a: http://breu.cpnl.cat/5.

Parlem tu i jo

Com els anteriors, el cinquè i sisè exemplars de la col·lecció Parlem tu i jo (que edita la DGPL en col·laboració amb el CPNL) volen facilitar el diàleg i proporcionar nous temes per parlar. Aquest material també s’ha fet servir com a recurs per a grups de conversa conduïts per voluntaris.

2.jpg

Tot tipus de famílies incorpora el text Vuit setmanes i tres dies, de Sònia Moll, i el còmic Una gran família, de Marta Comas: un seguit de propostes per llegir, mirar, escoltar i conversar sobre diferents aspectes relacionats amb la família, un vocabulari i una selecció d’expressions per ajudar a la comprensió dels textos.

La publicació ha estat presentada el 16 de juny en el marc de la constitució de noves parelles lingüístiques al barri de Sant Andreu de Barcelona. Sònia Moll (voluntària del VxL des del 2009) ha llegit, amb la col·laboració d'un grup d'aprenents i voluntaris, el conte que havia escrit.

3_1.jpg

Mirant al cel, treballat en col·laboració amb la Direcció General d’Afers Religiosos, tracta de la diversitat religiosa, de la manera com el context històric i cultural condiciona les creences i pràctiques religioses o espirituals de les persones, del coneixement i els prejudicis que tenim sobre les distintes tradicions i creences, i del diàleg entre religions.

Vicenç Villatoro signa Déu i el senyor Gratacós; Albert Climent, el còmic Pikorua, els camins de l’amistat i, com sempre, complementen el número diverses propostes per motivar la conversa a l’entorn dels temes que es tracten.

4_1.jpg

Tots els exemplars es poden consultar en línia a l’apartat Materials/Parlem tu i jo del web de vxl.cat: http://breu.cpnl.cat/6.

100.000 parelles lingüístiques, un milió d’hores parlant en català

02_img_9616ajuste_custom_.jpg

El VxL ha assolit, el novembre, les 100.000 parelles lingüístiques constituïdes des que es va iniciar el programa, el 2003.

Per celebrar aquesta fita, 500 persones implicades en el programa (més de 300 parelles lingüístiques provinents de 90 de les poblacions en què es fa el VxL, una setantena de representants d’entitats i establiments col·laboradors; presidents de consell de centre, directors, coordinadors i dinamitzadors dels 22 centres de normalització lingüística des d’on es gestiona) han estat convidades, el 26 de novembre, a la representació de l’obra Molt soroll per no res, al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

A la celebració, presidida per la Sra. Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística i presidenta del CPNL, també hi han assistit el Sr. Antoni Reig (director general de Joventut), el gerent del CPNL (Sr. Josep Madorell), el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona (Sr. Jordi Agràs) i el secretari de la Taula de Ciutadania i Immigració (Orland Cardona), entre altres autoritats.

En acabar la representació, els actors del Molt soroll per no res, dirigida Àngel Llàcer, s'han fet una foto amb tot el públic, com a mostra d’agraïment a totes les persones que han fet possible la xifra assolida.

Al vestíbul del TNC s'ha pogut visualitzar un vídeo commemoratiu. Aquest vídeo, juntament amb l’exposició «10 anys de VxL: un tast! (2003-2013)» i els que recullen els millors moments de la celebració es poden veure a Voluntariat TV (http://breu.cpnl.cat/7) i les fotografies, a l’àlbum Celebració TNC #100000vxl (http://breu.cpnl.cat/8).

El blog de VxL (http://vxl.cat/blog) recull alguns dels testimonis dels assistents:

“Desitjo tornar al teatre amb la meva parella lingüística!!”

 • Yolanda Muñoz, voluntària del VxL d'Esplugues de Llobregat (CNL Roses)

“Una agradable ocasió per compartir experiències i valorar la feina realitzada per tanta gent de voluntat a favor de l'aprenentatge del català.”

yolanda.jpg

 • Luis Lapascua, aprenent del VxL a Calonge (CNL de Girona)

“Ens vàrem sentir molt orgulloses de la nostra terra i la nostra llengua.”

luis.jpg

 • Montse Gómez, Carmen Torres i Josepa Llansana, participants en el VxL del CNL de Badalona i Sant Adrià de Besòs

“(…) va ser molt agradable no només perquè ens va permetre canviar el marc de les nostres trobades setmanals sinó perquè la festa ja va començar a mitja tarda quan ens vàrem trobar al «carrilet» de Sant Boi amb la Sílvia i el Gus, dues persones que representen els comerços i les entitats que col·laboren amb el VxL del CNL Eramprunyà.”

“El viatge se’ns va fer curt perquè el vàrem aprofitar per fer-nos cinc cèntims del que anàvem fent en el VxL. És fantàstic conèixer gent ben diferent que fa coses relacionades amb el que tu fas.”

monte_carmen_josepa.jpg

 • Mercè Granados i María José Castillo, parella lingüística del VxL de l’SLC de Sant Boi de Llobregat (CNL Eramprunyà)

merce.jpg

 
memoria2015/2lengcohesio/vxl.txt · Darrera modificació: 20/07/2016 07.12 per Cristina Aguilera
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Netvibes