Qüestions pràctiques d'estil

Tipografia

 • El titular ha d'anar en un cos de lletra 14, en negreta.
 • El subtítol, en cos 12, també en negreta.
 • El cos del text, sempre que sigui possible, també haurà de ser en cos 12.
 • Subtítols o destacats en negreta: serveixen per estructurar la informació i poden ser un reclam d’atenció addicional. És preferible al subratllat, reservat per als enllaços d’hipertext.
 • Declaracions entre cometes: les cites textuals dels protagonistes de la nota de premsa sempre han de quedar clarament identificades dins del text, entre cometes i opcionalment en negreta.
 • Es desaconsella la cursiva: tot i que de vegades les cites i declaracions textuals s’escriuen en cursiva es considera que la seva lectura es fa incòmode, sobretot en una pantalla d’ordinador.
 • No abusar de les majúscules: poden ser admeses al titular o als destacats, però no tant dins del text.

Les xarxes socials han assimilat les majúscules a l’acció de cridar.

 • No abusar dels signes d’exclamació.

En una nota de premsa cal fugir de tot allò que sembli una exageració i mantenir en tot moment un to neutre i objectiu.

Persones

 • Identificar persones, institucions i empreses.

La primera vegada que mencionem un personatge o institució ho hem de fer de manera completa (nom i cognom, càrrec, denominació íntegra de la institució…). En les següents mencions podem fer servir formes alternatives.

 • L'ordre en què citem els càrrecs en un titular s'hauria de seguir al llarg de tota la nota de premsa, si no és que el variem per qüestions de protocol.
 • Els paràgrafs amb la informació de càrrecs institucionals hauria d'anar al més avall possible.

Verbs

 • Formes verbals: conjugar sempre en present i en futur, mai en passat o en formes passives. Evitar les parelles de verbs: “promoure i difondre”
 • Redactar en tercera persona sense emetre judicis subjectius de valor. Les paraules “jo”, “nosaltres” o “vostè” només haurien d’aparèixer en citacions textuals entre cometes.
 • Coherència en els temps verbals quan decidim fer una cita en estil directe. No podem dir: ha destacat que «aquests cursos us donaran més oportunitats de feina».
 • Anirem en compte amb aquelles formes verbals que s'han convertit en tòpiques: dur a terme, tenir lloc, produir, celebrar…

Sigles

 • No utilitzar sigles en un titular si no són molt conegudes.

Com gestionem les sigles CPNL al titular? Sempre que sigui possible intentarem esmentar el Consorci en la seva denominació íntegra. Si no, el “Consorci per a la Normalització Lingüística” haurà d’aparèixer en la primera frase del text, just a sota del titular, amb les sigles entre parèntesi.

Sempre que sigui possible alternarem CPNL amb Consorci, Voluntariat amb VxL, CP amb Centre Penitenciari…

Xifres

 • Simplificar les xifres: quan hem de donar moltes xifres en una nota de premsa (enquestes, balanç d’acció…) és convenient simplificar aquelles que ho permetin. D’aquesta manera podem aconseguir un impacte més gran.

Estratègies per simplificar xifres: l’arrodoniment, la comparació de la xifra amb el total (en comptes de 79 % podem escriure “gairebé vuit de cada deu”)…

Les xifres molt llargues és millor expressar-les en una combinació de números i lletres: 345 milions és preferible a 345.000.000.

Pel que fa als números romans, només són obligats quan escrivim segles. Sempre és millor utilitzar la numeració aràbiga: per exemple, és millor 45è Congrés que XLV Congrés (tot i que les dues formes són correctes).

Els números més baixos (entre l'u i el vint) és preferible expressar-los en lletres, especialment quan van a l'inici del text o d'alguna frase.

Enllaços

 • Els termes que fan d’enllaç a d’altres pàgines o textos haurien de ser el més precisos possibles. És preferible “Descarrega’t el formulari” que no pas “Descarrega’t el formulari aquí”.
 • Els enllaços a planes web haurien de ser el més curts possibles: http://www.cpnl.cat. Evitarem adreces molts llargues, d’aquest estil:

http://www.cpnl.cat/noticies/9389/el-cnl-ha-tingut-a-reus-prop-de-1400-inscrits-als-51-cursos-que-ha-organitzat

Extensió

 • Resumir i simplificar els fets sense modificar el missatge.
 • Els paràgrafs haurien de tenir entre 35 i 50 paraules, no ser molt extensos. En general, es parla de frases de no més de 15 paraules i paràgrafs de no més de 8 línies.
 • Per mantenir l'interès convé variar la longitud de les frases i alternar llargues amb curtes. Sobretot, no repetir l'estructura. No s’ha de confondre això amb els paràgrafs. La longitud dels paràgrafs ha de ser uniforme. La de les frases, dintre cada paràgraf, variada.

Llenguatge

 • Prescindir de l’argot i el llenguatge molt específic del CPNL.
 • Redundància: insistir en la idea principal però sense repetir paraules. Cal recórrer als sinònims.
 • Evitar els termes ambigus: «dir», «fer»… És millor buscar sempre un verb més precís. En comptes de «dir», per exemple: assegurar, insistir, lamentar, denunciar, afirmar, expressar…

Igualment per als substantius: en comptes de «coses», actuacions, projectes, iniciatives…

 • Evitar l’excés d’adjectius, que farien decantar el text per la seva part més literària i subjectiva. Evitar les parelles d’adjectius.
 • Convindria buscar expressions més col·loquials per referir-nos a «promoció de l'ús social del català» i altres termes habituals en les activitats del Consorci (millor: difusió del català«).
 • «Cultura d'excel·lència» pot semblar un menyspreu cap a d'altres formes de cultura. Seria preferible escriure, per exemple, «la cultura en totes les seves vessants».
 • El llenguatge basat en eufemismes pot ser el més correcte institucionalment, però no sempre és el més clar: no és el mateix “interns” que “reclusos”.
 • Expressions com «d'altra banda» o «per la seva banda» no sempre són necessàries.
 • Farem un esforç de reducció de subordinades, separant les frases amb un punt i seguit o bé convertint una subordinada en un complement verbal: “que han organitzat l’acte” passaria a ser “organitzadores de l’acte”.
 • S'ha de tendir a un estil neutre i poc personal.

Contingut

 • Les dades contingudes al titular i subtítols s'haurien de repetir en el cos de la nota, tot i que expressades en altres paraules.
 • Veracitat: en línia amb el to objectiu que pretenem, només hauríem d’incloure dades totalment contrastades. En cap cas inclourem elements dubtosos.
 • En una nota de premsa atractiva hem de saber distingir informació essencial de dades prescindibles. A diferència d’un tríptic o les bases d’un concurs, fugirem de les enumeracions amb guionets.

✔ Reviseu sempre els textos, si convé en veu alta, per evitar repeticions d'una mateixa paraula en una sola frase o bé oblits involuntaris de preposicions i connectors.

✔ El procés de redacció d’una nota de premsa sempre ha d’acabar amb una correcció ortogràfica i gramatical.

 
noticies/estil.txt · Darrera modificació: 29/06/2015 10.35 per Cristina Aguilera
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Netvibes